30 ثانیه به مرکز تصویر خیره بشید بعد به دستتون که روی موسه نگاه کنیدمتعجب